Obchodní podmínky

Provozovatel internetového portálu www.stefany-sperky.cz

Štěpánka Kurfiřtová
Bzí 45

468 22 Železný Brod

Česká republika

IČO: 44215801
DIČ: CZ6454241959

Odpovědná osoba a kontakt

Bc. Adéla Kurfiřtová

Bzí 45
Kontakt:

Tel.: 604 824 884

E-mail: stefany.jewels@gmail.com

1) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). O přijetí objednávky je objednatel automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku, nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí, nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude co nejdříve kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze oběma stranami zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka objednatelem zrušena (písemně nebo e-mailem) do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží.

2) Storno objednávky

Pokud ze závažných důvodů potřebujete zrušit již provedenou objednávku, spojte se s námi telefonicky, a pokud již zásilka nebyla odeslána, lze se domluvit na jejím stornování.

3) Způsoby dodání zboží:

Osobní odběr

Objednávku je možné osobně vyzvednout po telefonické dohodě na adrese Bzí 45, Železný Brod, 46822 za předpokladu, že objednané zboží je skladem.

Zboží doručováno Českou poštou v rámci území České republiky – Dobírkové cenné psaní a Cenné psaní

Poštovné a balné dobírka, do váhy 500g je poštovné a balné je účtováno ve výši 120,-Kč.

Při platbě předem na námi zaslaný účet je poštovné a balné, do váhy 100 g účtováno ve výši 80,-Kč. U váhy od 101 do 500 g je poštovné a balné účtováno ve výši 100,-Kč.

U objednávky v celkové ceně nad 2000,-Kč doručované v rámci území České republiky nebude poštovné a balné objednateli účtováno.

Zboží doručováno Českou poštou do Slovenské republiky – Dobírkové cenné psaní a Cenné psaní

Poštovné a balné, do váhy 100 g účtováno ve výši 4,50 euro. U váhy od 101 do 500 g je poštovné a balné účtováno ve výši 9,-euro.

Případný jiný způsob dodání do Slovenské republiky v závislosti na možnostech dodavatele lze projednat telefonicky.

U objednávky v celkové ceně nad 3000,-Kč doručované v rámci území Slovenské republiky nebude poštovné a balné objednateli účtováno.

Obecné informace k doručování zásilek:

V případě vrácení nepřevzaté zásilky dodavateli bude po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží.

Cena nezahrnuje žádné další služby, protože je Česká pošta nenabízí. Pokud nebude objednávající zastižen, obdrží do schránky oznámení o doručení zásilky. Zásilku si může vyzvednout na uvedené poště, nebo požádat o opětovné doručení. U těchto zásilek není možná jakákoliv komunikace s dopravcem a nemáme žádnou možnost zásilku ovlivňovat či podrobně sledovat.

POZOR! Pokud je zásilka nebo obálka viditelně poškozena, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.

Zásilka bude námi odeslána neprodleně, avšak nejpozději do 7 dnů od potvrzení objednávky. Zásilka je v rámci ČR obvykle doručena do druhého dne od podání a do SR je obvykle doručena do 4 dnů od podání. O odeslání je zákazník informován e-mailem.

V případě platby předem – Vám bude zásilka odeslána jako cenné psaní neprodleně avšak nejpozději do 7 dnů od připsání Vaší platby na náš účet.

4) Záruka

V balíku vždy najdete dodací list – daňový doklad. Záruční lhůta začíná běžet datem převzetí zboží objednatelem.

Záruční lhůta na mechanické a pevnostní vady výrobku je v souladu s občanským zákoníkem 2 roky.

Na povrchovou úpravu šperků se dvouletá záruka nevztahuje, jelikož se jedná o běžné opotřebování zboží.

(pozn.: V rámci servisu jsme schopni provést obnovu povrchové úpravy našeho zboží v cenách od 25Kč do 100Kč dle velikosti šperku. Kontaktujte nás prosím buď telefonicky, nebo prostřednictvím e-mailu.)

5) Rozpor s kupní smlouvou – obecné informace

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

6) Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Ve zvláštních případech může být s přihlédnutím na okolnosti prodloužena lhůta vrácení, ne však déle než 30 dní od doručení.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu apod.).

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

  • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,

  • na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

7) Doručení a dodací podmínky při vracení zboží

Varianty jak postupovat:

1) Připravte zásilku dle níže uvedeného popisu. Jakmile budete vědět, kdy a kde zásilku budeme moci vyzvednout, kontaktujte nás.

2) Zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu, zašlete dle níže uvedeného podpisu poštou.

Jak zásilku připravit

Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vracené zboží řádně probalte (nejlépe do bublinkové folie), aby případným nárazem nedošlo k poškození a odešlete formou cenného psaní. Neposílejte zboží na dobírku. Zboží pojistěte ve stejné hodnotě, jako Vám bylo doručeno. Peníze vám budou vráceny buď poštovní složenkou, nebo na bankovní účet (nezapomeňte ho uvést) a to obvykle do 7 pracovních dnů od obdržení zásilky. Ve zvláštních případech může být s přihlédnutím na okolnosti prodloužena lhůta vrácení, ne však déle než 30 dní od doručení. V případě vrácení zboží bude částka ponížena o přepravní náklady (neplatí pro reklamace!).

8) Způsoby úhrady

Způsoby úhrady, lze vybrat zaškrtnutím na objednávkovém listě. Platební kartou nelze zboží hradit.

10) Reklamace

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu 6. Obchodních podmínek.

11) Reklamační řád

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace, musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady.

Jak postupovat:

  1. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vracené zboží řádně probalte (nejlépe do bublinkové folie), aby případným nárazem nedošlo k poškození a odešlete formou cenného psaní. Neposílejte zboží na dobírku. Zboží pojistěte ve stejné hodnotě, jako Vám bylo doručeno. Peníze vám budou vráceny buď poštovní složenkou, nebo na bankovní účet (nezapomeňte ho uvést) a to obvykle do 7 pracovních dnů od obdržení zásilky. Ve zvláštních případech může být s přihlédnutím na okolnosti prodloužena lhůta vrácení, ne však déle než 30 dní od doručení.

  2. Vadné, nebo poškozené zboží bude vyměněno, nebo bude vrácena kupní cena.

  3. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

  4. U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.

  5. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Vaše Štěpánka Kurfiřtová provozovatelka internetového portálu http://www.stefany-sperky.cz

Obchodní podmínky jsou platné od 1.9.2018 do odvolání.

Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.